Pilotstudie #10

Creative Film Skills

#creativefilmskills

Arbete med tidigare pilotstudier har visat på behovet av att skapa större förståelse mellan filmkompetenser och stadsutveckling. Därför ägnas hela pilotstudie 10 åt det. Fyra runda bords-samtal med aktörer från båda branscher arrangerades och samtalen låg till grund för fyra artiklar. Dessutom hölls ett publikt samtal på Göteborgs filmfestival.

Hur kan kreativa kompetenser från filmvärlden bidra i stadsutvecklingsprocesser? Vilka beröringspunkter är viktiga att lyfta fram? Tanken med pilotstudien är att synliggöra olika kompetenser i filmbranschen och se hur dessa kan bidra i arkitektur och stadsutveckling.

Process

November 2018  Juni 2019


Publikt

Panelsamtal på Göteborgs filmfestival 26 januari 2019


Efter pilotstudien

Samtalet på Göteborgs filmfestival går att lyssna på som podd på Smart Kreativ Stads hemsida. Där finns också de fyra artiklarna som samtalen genererade.

Bostadsområde
Industriområde
Grönområde
Verksamhetsområde
Mobilt
Icke-plats

Plats

 • White arkitekter, Stockholm
 • Film Capital Stockholm
 • Auktionsverket Kulturarena, Göteborg

Tillsammans med White arkitekter identifierades fyra relevanta teman—dokumentärfilm, staden som scen, VR och tillfällig arkitektur. Utifrån bjöds aktörer från respektive bransch in, alla med olika ingångar och perspektiv. Varje samtal tog tre timmar. De spelades in och transkriberades och redigerades därefter till artiklar. Artiklarna riktar sig till såväl kreatörer som till stadsplanerare, byggaktörer och arkitekter. 

Publik

Pilotstudien riktade sig till kreatörer inom film, aktörer i filmbranschen, bygg- och fastighetsaktörer, arkitekter och stadsplanerare. Det publika samtalet ägde rum under Göteborgs filmfestival då det är den viktigaste branscharenan för film i Sverige.

Kreatörer

 • Regissörer
 • Producenter
 • Konstnärer
 • Scenografer
 • Visningsarrangörer
 • Arkitekter
 • Inredningsarkitekter
 • Ljusdesigners

Samverkare

 • White arkitekter
 • Chalmers
 • Erik Wallin AB
 • Folkets Bio
 • Kvinnors Byggforum
 • Konstfack
 • Göteborgs filmfestival
 • KTH

Runda bords-samtalen och det publika mötet har visat att intresset för ökad samverkan är stort från båda branscher. Mötena ledde till märkbart större förståelse och till flera konkreta inbjudningar individer emellan. Piloten visar även på att strukturerna och betalningsmodellerna i branscherna ser väldigt olika ut, vilket kan försvåra för hållbara samarbeten. Sättet den genomfördes på är dessutom ett exempel på hur vi behöver arbeta för att komma åt den matchningsproblematik som projektet Smart Kreativ Stad bygger på.

I samarbete med