Nya perspektiv på plats

När filmen tar plats i staden

En levande stad har plats(er) för intryck och uttryck, rörelse och stillhet, gemenskap och ensamhet, fint och fult, ljud, oljud och tystnad—för liv kort sagt. Pilotstudierna som genomförts inom Smart Kreativ Stad visar entydigt på att platser aktiveras när filmen tar plats i stadsrummet—och att detta gör skillnad för människor som vistas där. Rörlig bild i stadsrummet bidrar till att ge platser nytt liv, skapa minnen och berättelser, vidga perspektiv och öka gemenskap. Det handlar även om att värna om platsens identitet och själ.

”Fånga och utveckla det som är stadens själ. På så vis skapar du en attraktiv stad—också för framtiden.”

Mia Wahlström, teknologie doktor i samhällsplanering och konsult på Tyréns, har forskat i städers själ och vad som gör en stad attraktiv.

”Ska vi utveckla stadens själ måste vi ta fram berättelserna, genom till exempel symboler och konst. Det kan vara en jättefin plats som på olika sätt har en massa berättelser och själ, men om ingen vet om det får platsen inget värde. Därför måste vi låta berättelserna komma fram! Det ska bli spännande att se hur filmen och den rörliga bilden kan gestalta och lyfta fram stadens själ.”

Reflektion från följeforskaren utifrån samtal 1:
Nya perspektiv på plats

 

Smart Kreativ Stad har som mål att undersöka hur film och rörlig bild kan bidra till en mer attraktiv stad att bo, arbeta i och besöka. Under temat Staden som scen—aktivera platser och bygga gemenskap anordnades ett samtal om vad som händer när filmen flyttas från traditionella plattformar ut i det offentliga rummet. Utifrån deltagarnas perspektiv diskuterades olika erfarenheter i projektet:

• Nya visningsplatser och arenor för film och rörlig bild men även hur vi kan se på befintliga visningsplatser med nya ögon.
• Vikten av att se staden som föränderlig—platsen kan betraktas som tillfällig.

I samtalet den 10 december 2019 deltog:
Anna-Karin Larsson Verksamhetsledare, Filmform
Jennifer Norström Projektledare, Smart Kreativ Stad
Mats Hederos VD, AMF Fastigheter
Paul Philip Abrigo Biträdande Borgarrådssekreterare, Stockholms Stad
Simon Strömberg Verksamhetsutvecklare, Kulturrådet
Thomas Borén Docent i kulturgeografi, Stockholms Universitet
Veronica Hejdelind Verksamhetschef, Arwidssonstiftelsen

Moderator: Beata Mannheimer
Introduktion: Annika Wik

Förväntningar runt bordet
Gruppen, med representanter från olika områden, verkar enat positiva, både till att bli inbjudna till ett samtal på temat film och rörlig bild i stadsrummet, och till att låta filmen som uttryck och som aktivitet ta mer plats i staden. Nyfikenheten kring vad film kan bidra med var stor. Deltagarna kom för att lyssna, men också med förhoppningar om att samverka.

The creative policy gap
Att intresset var stort tydliggjordes av att frågan—hur gör man då?—ställdes omgående. Vad behövs? Hur aktiverar vi staden, våra platser? Hur kan staden möjliggöra det här? Frågorna lades så att säga omedelbart på bordet. Flera bidrog med exempel på hur de arbetar för att få till samverkan mellan kultur och näring. Det uttrycktes tydligt intresse för kulturella inspel i byggnadsprocesser. Och det togs upp exempel på vad som kan komplicera gemensamma processer. Det kulturgeografiska begreppet the creative policy gap introducerades för att beskriva glappet mellan kulturaktörer och beslutande positioner i staden, olika förståelse för vad kultur gör och är.

Filmen som källa för platsidentitet
Under samtalet diskuterades frågan om vad film och rörlig bild skulle kunna göra för våra gemensamma rum. Här nämndes marknadsförings- och profileringsaspekter men också filmen som en källa för platsidentitet. Vikten av att utveckla metoder för medskapande och delaktighet understryks som avgörande för att åstadkomma värden som kan vara demokratiskt utvecklande. Flera lyfte filmens förmåga att nå brett bland stadens invånare i och med att den av många anses ha låga trösklar. Genom detta kan filmen fungera som en kraft för många olika syften—sociala möten, delade upplevelser, igenkänning, inkludering och eget skapande och visande.

Tillfälligt och permanent
En föreställning om konst i offentlighet är att den installeras permanent. På detta område har det skett stora förändringar vilket tas upp i samtalet. Här talas om spänningen mellan det temporära och det permanenta kopplat till filmen som konstform.

Stadens mellanrum
Samtalet gav många exempel på matchningsproblematik mellan de som tillhandahåller lokaler och stadens rum å ena sidan och de som saknar platser för att skapa kulturnärvaro å andra sidan. Det efterfrågades insikt och större förståelse för vad en upplåten lokal under kort tid, medan den står tom, kan göra för skillnad, om hur en plats som anses låganvänd med förhållandevis små medel kan aktiveras och upplevas mer positiv av invånare. Det efterfrågades ekonomiska resurser och upplåtande av platser, men också inblick, dialog och kunskap—närmare samverkan.

Social hållbarhet
Vikten av social hållbarhet för stadens invånare och besökare och en hållbar arbetssituation för kreatörer, var de två aspekter gällande hållbarhet som var mest framträdande i samtalet. En tredje aspekt handlade om fastighetsägarnas högt prioriterade mål att skapa trygga miljöer med hög säkerhet och vilken roll kulturen kan spela i detta tex. genom ljussättning, sociala evenemang, offentlig konst etc.